fbpx

Inloggen

Geen account? Registreer je nu!

Wachtwoord vergeten

Registreren

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

I’m a professional writer and cover a lot of topics. I also like to play gambling games, so I combine my two hobbies and write reviews on the fast payout casinos canada as I’m sure that it can be beneficial for some people. My last article is about the instant withdrawal casinos canada which is my favorite one.

 

Inhoudsopgave  

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Werkingssfeer

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 5 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

Artikel 6 Opschortingsrecht

Artikel 7 Werkprocedure

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 10 Functie en beloning

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 14 Opdrachtgeverstarief

Artikel 15 Facturatie

Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling

Artikel 17 Inspanningsverplichting

Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 19 Geheimhouding

Artikel 20 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

Artikel 21 Bejegening uitzendkracht

Artikel 22 Medezeggenschap

Artikel 23 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Artikel 24 Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 25 Slotbepaling

Artikel 1            Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Uitzendonderneming: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zijnde Future Uitzendbureu.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming om arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde. 
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief. 
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is bij de opdracht. 
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht. 
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). 
 7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds. 
 8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 
 9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao. 

Artikel 2            Werkingssfeer  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, en ook op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves. 
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing Als schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht. 
 4. Als de uitzendonderneming niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de uitzendonderneming in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3             De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht  

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: 
  1. Óf voor een vaste periode; 
  1. Óf voor een bepaalbare periode; 
  1. Óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.  De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgesteld objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 
 3. Iedere opdracht zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden) aan Opdrachtgever worden bevestigd.
 4. Als de schriftelijke overeenkomst, als bedoeld in lid 3, binnen 5 werkdagen niet retour wordt ontvangen of als er binnen 5 werkdagen geen schriftelijk bezwaar is ingediend, dan beschouwt uitzendonderneming de overeenkomst als voor akkoord getekend.

Einde opdracht  

 • Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht opzegt omdat: 
  • De andere partij in verzuim is; 
  • De andere partij geliquideerd is; 
  • De andere partij haar bedrijfsvoering staakt;
  • De andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. 

Als de uitzendonderneming wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever daardoor leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Einde terbeschikkingstelling  

 • Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 
 • Als tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens

Arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen. 

 1. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege als en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort richting de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. 
 2. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming tijdig over het eindigen of voortzetten van de opdracht, om de uitzendonderneming in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. 

Artikel 4            Vervanging en beschikbaarheid  

 1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen.
 2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort richting de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, Als de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 

Artikel 5            Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht als en voor zover wordt voldaan aan het bepaalde in het navolgende van dit artikel.
 • Werking en Definities
  • Het bepaalde in dit artikel geldt voor (potentiële) opdrachten van bepaalde en onbepaalde tijd.
  • Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht wordt verstaan:
   • Het door de opdrachtgever met een uitzendkracht aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, rechtstreeks of via derden;
   • Het ter beschikking (laten) stellen van de betreffende uitzendkracht door een derde

(Bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) aan de oorspronkelijk opdrachtgever;

 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW), dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW), danwel waarbij de opdrachtgever rechtstreeks of indirect betrokken is.
  • Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht ook verstaan:
   • De (aspirant-)uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven;
   • De (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
   • De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
  • Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht.
  • Het opdrachtgeverstarief, zoals vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) op grond van opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.

Het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel.

 • De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen om met een uitzendkracht van uitzendonderneming een arbeidsverhouding/relatie aan te gaan, dan wel rechtstreeks of via derden arbeid te laten verrichten, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. 
 • De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan als en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en Als en voor zover de opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
 • Als de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, geldt een standaard overname fee van 25% van het jaarsalaris van de uitzendkracht met een minimum van € 10.000, -. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 • Als er schriftelijke afspraken zijn gemaakt die in afwijking zijn van lid 5 dan is de opdrachtgever aan uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 2.000 uren minus de – op basis van de opdracht – al gewerkte uren door de uitzendkracht en dit bedraagt ten minste € 2.500, -. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.  
 • Als de opdrachtgever met de uitzendkracht niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 5 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de uitzendkracht hiertoe -rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 • Als de opdrachtgever een directe arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door uitzendonderneming is voorgesteld, geldt er een standaard overname fee van 25% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en dit bedraagt ten minste € 6.000, -.
 • De opdrachtgever is de in het voorgaande lid genoemde vergoeding ook verschuldigd Als de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of Als de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
 • Als een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 30% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, Als de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd als de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht. 
 • Ook als de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of Als de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een

Arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in lid 7 van dit artikel.

Artikel 6             Opschortingsrecht  

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk als: 
  1. Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én; 
  1. De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én; 
  1. De uitzendonderneming richting de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao. 
 3. Als de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) op grond van opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7            Werkprocedure  

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. 
 2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt. 
 3. De uitzendonderneming schiet niet tekort richting de opdrachtgever Als de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht. 
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming Alst en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.
 5. Als de uitzendonderneming in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan de uitzendonderneming verstrekken. 
 6. Als de verstrekte informatie, zoals vernoemd onder 7.1 wijzigt, is de opdrachtgever verplicht om deze wijziging door te geven aan uitzendonderneming. Uitzendonderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt geleden doordat opdrachtgever uitzendonderneming niet op hoogte heeft gesteld.

Artikel 8            Arbeidsduur en werktijden  

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld volgens de wet en de cao.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever – onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever richting de uitzendonderneming – ten minste gehouden het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan de uitzendonderneming te voldoen als:      
  1. De uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
  1. De opdrachtgever de uitzendkracht korter dan drie uur in staat stelt de uitzendarbeid te verrichten.

Artikel 9            Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, Als mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Als een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Als de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het op grond van de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10          Functie en beloning  

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan de uitzendonderneming. 
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld volgens de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen over de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 
 3. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning.
 4. Als op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, als de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de cao. Als de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is de uitzendonderneming gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.
 5. Als de uitzendkracht op grond van wet- en regelgeving en/of de cao recht heeft op een hogere beloning, dan is de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief aan de uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of cao.

Artikel 11          Goede uitoefening van leiding en toezicht  

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, en ook met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 
 2. Het is de opdrachtgever met uitzondering van toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, als de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht. 
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan. 
 6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. 
 7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan richting opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12           Arbeidsomstandigheden  

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is richting de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te

Nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

 • Als de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, Als wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 
 • De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, als en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 
 • Als het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden volgens artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 • De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13           Aansprakelijkheid

 1. De uitzendonderneming zal zich inspannen de overeenkomst als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren. 
 2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor en vrijwaart zij de uitzendonderneming terzake de schade die de uitzendonderneming, de uitzendkracht, de opdrachtgever en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de uitzendkracht. 
 3. De opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden en verstrekt de uitzendonderneming op haar eerste verzoek een geldig bewijs (polisblad) van deze verzekering. 
 4. Als in rechte of anderszins komt vast te staan dat de uitzendonderneming jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met deze overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
  1. De uitzendonderneming is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat de uitzendonderneming is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie; 
  1. De uitzendonderneming is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;  
  1. De aansprakelijkheid van de uitzendonderneming, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de uitzendonderneming in voorkomend geval uitkeert;
  1. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van de uitzendonderneming – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van de uitzendonderneming, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, 
   1. Uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen;
   1. Uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van de uitzendonderneming te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 2.500.000, – per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen. 
 5. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming en/of de uitzendkrachten.
 6. Alle ondergeschikten van de uitzendonderneming kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als de uitzendonderneming beroepen op de bovenstaande bepalingen.
 7. Schade waarvoor de uitzendonderneming voor aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de uitzendonderneming gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet als de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
 8. Een aansprakelijkheidsvordering richting de uitzendonderneming vervalt binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 9. Als de opdrachtgever voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan de uitzendonderneming. Uitsluitend in overleg met de uitzendonderneming komt de opdrachtgever met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming lijdt, als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de uitzendkracht kan worden ingehouden.

Artikel 14           Opdrachtgeverstarief  

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (als dit aantal hoger is) over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. 
 2. Als op enig moment de inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie over de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen. 
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief – Als van toepassing met terugwerkende kracht – tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen, als de kosten van de uitzendarbeid stijgen: 
  1. Als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; 
  1. Als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift; 
  1. Als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
 4. Als de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief door lid 2/3 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. 
 • Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Onder schriftelijk valt ook per e-mail.
 • Als door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan ook hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen. 

Artikel 15         Facturatie  

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt door een uren registratie ingevoerd door de opdrachtgever of door middel van de digitale urenregistratie van de uitzendkracht.
 2. Als geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van de digitale urenregistratie van de uitzendkracht. 
 3. Opdrachtgever wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de gewerkte uren en kan hier binnen 2 werkdagen schriftelijk aanpassing op doorgeven. Daarnaast heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen wijzigingen op de factuur schriftelijk door te geven, zie artikel 16.
 4. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat een volledige tijdverantwoording wordt doorgegeven, waarin de gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover door deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten. 
 5. Als de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt op dinsdag voor 12.00 uur. 

Artikel 16         Betaling en gevolgen wanbetaling 

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de uitzendonderneming ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Als een nota niet binnen de betalingsperiode is betaald, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat ingebrekestelling nodig is, in verzuim met de betaling. Als Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of Als diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan de uitzendonderneming verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar.
 2. Over het openstaande factuurbedrag is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de facturen de wettelijke handelsrente verschuldigd, als bepaald in artikel 6:119a BW.
 3. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
 4. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging, verrekening of opschorting van betaling.
 5. De in het bezit van de uitzendonderneming zijnde doordruk of kopie van de door de uitzendonderneming verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 6. Reclames over een factuur kunnen binnen 7 (zeven) werkdagen na de factuurdatum uitsluitend per e-mail of brief bij de uitzendonderneming worden ingediend. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geachte zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. De bewijslast betreffende tijdige Alsing van de reclame rust op de opdrachtgever. Als een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 7. De kosten die verbonden zijn aan het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50, = per vordering.
 8. Uitzendonderneming is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
 9. Als de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft Uitzendonderneming het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Uitzendonderneming alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

Artikel 17         Inspanningsverplichting

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Als en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming, met inachtneming van het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake Alst bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

Artikel 18         Intellectuele en industriële eigendom  

 1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Als de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming. 
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming. 
 3. De uitzendonderneming is richting de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 

Artikel 19         Geheimhouding  

 1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen door de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 
 2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten over al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst aan de uitzendonderneming. 
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht. 

Artikel 20         Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens  

 1. De opdrachtgever is ten aanzien van de persoonsgegevens van de uitzendkrachten zelf verwerkingsverantwoordelijke. Desalniettemin gelden de verplichtingen uit hoofde van deze bepaling. 
 2. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Ook zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie- en bewaarplichten. 
 3. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd. 
 4. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te naleven. De opdrachtgever zal de via de uitzendonderneming verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan volgens wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.
 5. Persoonsgegevens van kandidaten die zijn voorgesteld, maar waarvoor geen opdracht wordt aangegaan, moeten uiterlijk binnen 4 weken nadat duidelijke wordt dat er geen opdracht wordt aangegaan, worden verwijderd.
 6. Als opdrachtgever te maken heeft met een datalek, in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming, waarbij de persoonsgegevens van de ter beschikking gestelde uitzendkracht een risico lopen of een risico dreigen te lopen, is de opdrachtgever verplicht om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 36 uur, aan uitzendonderneming te melden en in ieder geval om binnen 36 uur te melden wat er op dat moment bekend is. Als opdrachtgever dit nalaat zal uitzendonderneming eventuele schade op opdrachtgever verhalen.
 7. Datalekken dienen gemeld te worden bij [email protected]. Een melding bevat ten minste de volgende informatie:
  1. Wat is het incident?
  1. Hoe is het incident tot stand gekomen?
  1. Welke persoonsgegevens zijn gelekt?
  1. Wat is de omvang van het incident?
  1. Welke maatregelen zijn er genomen?
 8. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door uitzendonderneming voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitzendonderneming aan derden bekend te maken. Als uitzendonderneming hierdoor schade leidt, wordt deze schade verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 21         Bejegening uitzendkracht  

 1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. 

Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten. 

 • Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling Als de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is. 
 • Als de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan. 

Artikel 22         Medezeggenschap  

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen volgens wet- en regelgeving. 
 2. Als de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. 
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) over de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Als en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze

Informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht. 

Artikel 23         Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs  

 1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. 
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming. 
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is de uitzendonderneming niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties. 

Artikel 24         Toepasselijk recht en forumkeuze  

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd. 

Artikel 25         Slotbepaling 

1. Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.